*********************

 

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ วันพุธรับเถ้า เริ่มเทศกาลมหาพรต ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ

วัดนักบุญโธมัสอัครสาวกมีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น.

มีพิธีเดินรูป14 ภาค ตลอดเทศกาล

 + ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา 18.30 น.

   + ทุกวันอาทิตย์ เริ่มเวลา 8.30 น.

 

 

พระวาจาวันอาทิตย์

 

 

อธิบายพระคัมภีร์

 

ข่าวดี     มัทธิว 5:38-48


(38)“ท่านเคยได้ยินเขากล่าวว่า ‘ตาต่อตา ฟันต่อฟัน’  (39)แต่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า อย่าโต้ตอบคนชั่ว ผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย  (40)ผู้ใดอยากฟ้องท่านที่ศาลเพื่อจะได้เสื้อยาวของท่าน ก็จงแถมเสื้อคลุมให้เขาด้วย (41)ผู้ใดจะเกณฑ์ให้ท่านเดินไปกับเขาหนึ่งหลัก จงไปกับเขาสองหลักเถิด  (42)ผู้ใดขออะไรจากท่าน ก็จงให้ อย่าหันหลังให้ผู้ที่มาขอยืมสิ่งใดจากท่าน  (43)“ท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวว่า จงรักเพื่อนบ้าน จงเกลียดศัตรู  (44)แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน  (45)เพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม  (46)ถ้าท่านรักแต่คนที่รักท่าน ท่านจะได้บำเหน็จรางวัลอะไรเล่า บรรดาคนเก็บภาษีมิได้ทำเช่นนี้ดอกหรือ  (47)ถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของท่านเท่านั้น ท่านทำอะไรพิเศษเล่า คนต่างศาสนามิได้ทำเช่นนี้ดอกหรือ  (48)ฉะนั้น ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน ทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด

 

อธิบายพระคัมภีร์โดยคุณพ่อชัยยะ  กิจสวัสดิ์

 

Come and See

“ มาดูเถิด!   (ยอห์น 1:39)

 

 

 

- ฉันชอบงานที่ทำ เพราะเป็นโอกาสได้แสดงฝีมือและมีรายได้มาเลี้ยงตัวเอง

- ฉันชอบเจ้านาย เพราะเขาให้โอกาสฉันคิดและตัดสินใจลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง และแนะนำเมื่อฉันทำงานผิดพลาด

- ฉันชอบวันจันทร์ เพราะเป็นวันที่ฉันรู้สึกเหมือนทุกอย่างเริ่มต้นอีกครั้งสัปดาห์นี้จะต้องดีกว่าสัปดาห์ที่แล้ว

 

 

                        อ่านต่อ...ฉันมีความสุข

  1. พระคัมภีร์ที่ฉันรัก
  2. Power of Love
  3. คุยกับวิษณุ
  4. รายการแสงธรรม

next
prev