พระวาจาวันอาทิตย์

 

 

Come and See“ มาดูเถิด!   (ยอห์น 1:39)

 

วันสากลเพื่อคนจน



ในโอกาสปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณลิขิต  เมตตาธรรมและความน่าสงสาร (Misericordia  et  misera) ได้ตั้ง วันของคนจน ให้ทั่วโลกสนใจ โดยฉลองวันอาทิตย์ที่สามสิบสามเทศกาลธรรมดา (ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017) และพระองค์ได้ออกสาส์นเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 2017

 

 อ่านต่อ...วันสากลเพื่อคนจน

  1. พระคัมภีร์ที่ฉันรัก
  2. Power of Love
  3. รายการคุยกับวิษณุ
  4. รายการแสงธรรม

next
prev