**แนวทางการปฏิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก**

ติดตามรับชมถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณได้ทาง YouTube ของ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก Thomas The Apostle church Bangkok

 

พระวาจาวันอาทิตย์

 

 

อธิบายพระคัมภีร์

 

ข่าวดี  ยอห์น 20:19-23


(19)ค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์ ประตูห้องที่บรรดาศิษย์กำลังชุมนุมกันปิดอยู่เพราะกลัวชาวยิว พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด”  (20)ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงให้บรรดาศิษย์ดูพระหัตถ์และด้านข้างพระวรกาย เมื่อเขาเหล่านั้นเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็มีความยินดี  (21)พระองค์ตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น”
(22)ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลาย ตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด
(23)ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย”

อธิบายพระคัมภีร์โดย คุณพ่อชัยยะ  กิจสวัสดิ์

 

 

Come and See

“ มาดูเถิด!   (ยอห์น 1:39)

 

 

การกลับมาของฝูงชนอีกครั้งที่ลานหน้าวิหารนักบุญเปโตร;

พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องให้ร่วมกันปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม

กรุงวาติกัน (สำนักข่าวรอยเตอร์)

 

ฝูงชนเริ่มกลับมารวมตัวกันที่ลานหน้าวิหารนักบุญเปโตรในวันอาทิตย์  เพื่อรับพรจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  เมื่อทรงเสด็จมาที่หน้าต่างห้องของพระองค์ นับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 เดือน  โดยพระองค์ทรงเรียกร้องให้เป็นปีที่เราไตร่ตรองในเรื่องสิ่งแวดล้อม

 

 

 

                  อ่านต่อ...การกลับมาของฝูงชนอีกครั้งที่ลานหน้าวิหารนักบุญเปโตร

  1. พระคัมภีร์ที่ฉันรัก
  2. Power of Love
  3. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก
  4. รายการแสงธรรม
  5. คลิปวัดนักบุญโธมัส

 

next
prev