พระวาจาวันอาทิตย์

 

 

 

อธิบายพระคัมภีร์

 

ข่าวดี  มัทธิว 22:34-40


บทบัญญัติเอก
(34)เมื่อชาวฟาริสีได้ยินว่าพระเยซูเจ้าทรงทำให้ชาวสะดูสีนิ่งอึ้งไป จึงมาชุมนุมพร้อมกัน  (35)มีคนหนึ่งเป็นบัณฑิตทางกฎหมายได้ทูลถามเพื่อจะจับผิดพระองค์ว่า  (36)“พระอาจารย์ บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกในธรรมบัญญัติ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า (37) “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน (38) นี่คือบทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก (39) บทบัญญัติประการที่สองก็เช่นเดียวกัน คือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง (40) ธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศกก็ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติสองประการนี้”

อธิบายพระคัมภีร์โดย คุณพ่อชัยยะ  กิจสวัสดิ์

 

 

Come and See

 

 

เพราะลดลงจึงได้มากขึ้น

ลดความโกรธให้น้อยลง ฉันได้สติมากขึ้น
ลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลง ฉันได้เงินเก็บมากขึ้น
ลดการพูดให้น้อยลง ฉันทำหลายอย่างได้มากขึ้น
รักตัวฉันเองให้น้อยลง คนอื่นรักฉันมากขึ้น
นอนให้น้อยลง ฉันได้ทำหลายอย่างมากขึ้น
คิดเรื่องเครียดให้น้อยลง ฉันยิ้มได้มากขึ้น
ลดความอายให้น้อยลง ฉันได้ความกล้ามากขึ้น

 

 

                                                                                                                อ่านต่อ..เพราะลดลงจึงได้มากขึ้น

  1. พระคัมภีร์ที่ฉันรัก
  2. Power of Love
  3. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก
  4. รายการแสงธรรม
  5. คลิปวัดนักบุญโธมัส

next
prev