ประกาศปิดเว็บไซด์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เว็บไซด์วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก(www.saintthomas.in.th)

จะปิดการใช้งาน

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านติดตามข่าวสารต่างๆ ของวัดนักบุญโธมัสอัครสาวกผ่านทาง

1. เฟสบุ้ค "โธมัส อัครสาวก" www.facebook.com/theapostlethomasbkk

และ

2. แฟนเพจ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก @stthomasbkkchurch

 

 

 

พระวาจาวันอาทิตย์

 

 

 

อธิบายพระคัมภีร์

 

ข่าวดี  มัทธิว 25:31-46


การพิพากษาครั้งสุดท้าย
(31)“เมื่อบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหลาย พระองค์จะประทับเหนือพระบัลลังก์อันรุ่งโรจน์  (32)บรรดาประชาชาติจะมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์ พระองค์จะทรงแยกเขาออกเป็นสองพวก ดังคนเลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ  (33)ให้แกะอยู่เบื้องขวา ส่วนแพะอยู่เบื้องซ้าย  (34)แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่ผู้ที่อยู่เบื้องขวาว่า ‘เชิญมาเถิด ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา เชิญมารับอาณาจักรเป็นมรดกที่เตรียมไว้ให้ท่านแล้วตั้งแต่สร้างโลก  (35)เพราะว่า เมื่อเราหิว ท่านให้เรากิน เรากระหาย ท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ  (36)เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่เรา เราเจ็บป่วย ท่านก็มาเยี่ยม เราอยู่ในคุก ท่านก็มาหา’  (37)“บรรดาผู้ชอบธรรมจะทูลถามว่า ‘พระเจ้าข้า เมื่อไรเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงหิว แล้วถวายพระกระยาหาร หรือทรงกระหาย แล้วถวายให้ทรงดื่ม  (38)เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้า แล้วต้อนรับ หรือทรงไม่มีเสื้อผ้า แล้วถวายให้  (39)เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ประชวรหรือทรงอยู่ในคุกแล้วไปเยี่ยม’  (40)พระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา’  (41)“แล้วพระองค์จะตรัสกับพวกที่อยู่เบื้องซ้ายว่า ‘ท่านทั้งหลายที่ถูกสาปแช่ง จงไปให้พ้น ลงไปในไฟนิรันดรที่ได้เตรียมไว้ให้ปีศาจและพรรคพวกของมัน  (42)เพราะว่า  เมื่อเราหิว ท่านไม่ให้อะไรเรากิน เรากระหาย ท่านไม่ให้อะไรเราดื่ม  (43)เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ไม่ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ไม่ให้เสื้อผ้า เราเจ็บป่วยและอยู่ในคุก ท่านก็ไม่มาเยี่ยม’  (44)พวกนั้นจะทูลถามว่า ‘พระเจ้าข้า เมื่อไรเล่าที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงหิว ทรงกระหาย ทรงเป็นแขกแปลกหน้า หรือไม่มีเสื้อผ้า เจ็บป่วย หรืออยู่ในคุก และไม่ได้ช่วยเหลือ’  (45)พระองค์จะตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านไม่ได้ทำสิ่งใดต่อผู้ต่ำต้อยของเราคนหนึ่งท่านก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นต่อเรา’  (46)แล้วพวกนี้ก็จะไปรับโทษนิรันดร ส่วนผู้ชอบธรรมจะไปรับชีวิตนิรันดร”

 

อธิบายพระคัมภีร์โดย คุณพ่อชัยยะ  กิจสวัสดิ์

 

 

 

Come and See

 

 

 

เพื่อนสองคนนั่งแท๊กซี่มาลงที่ใจกลางเมือง
ก่อนจะลงจากรถ เพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นว่า


“ขอบคุณนะพี่โชเฟอร์ พี่ขับรถดีมากเลย”


โชเฟอร์ยิ้มรับงงๆ ก่อนจะออกรถไป


“ทำไมต้องชมคนขับแท๊กซี่ด้วยล่ะ”

 

                                                                                                                อ่านต่อ...นิทานส่งต่อความสุข

  1. พระคัมภีร์ที่ฉันรัก
  2. Power of Love
  3. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก
  4. รายการแสงธรรม
  5. คลิปวัดนักบุญโธมัส

next
prev