พระวาจาวันอาทิตย์

 

 

 

อธิบายพระคัมภีร์

 

ข่าวดี     มัทธิว 11:2-11


(2)ขณะที่ยอห์นถูกจองจำอยู่ในคุก เขาได้ยินข่าวกิจการของพระเยซูเจ้า จึงใช้ศิษย์ไปทูลถามพระองค์ว่า  (3)“ท่านคือผู้ที่จะมาหรือเราจะต้องรอคอยใครอีก”  (4)พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “จงไปบอกยอห์นถึงสิ่งที่ท่านได้ยินและได้เห็น  (5)คนตาบอดกลับแลเห็น คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายจากโรค คนหูหนวกได้ยิน คนตายกลับคืนชีพ  คนยากจนได้รับการประกาศข่าวดี (6)ผู้ที่ไม่แคลงใจในเราย่อมเป็นสุข”  (7)ขณะที่คนเหล่านั้นกำลังจะจากไป พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนเกี่ยวกับยอห์นว่า “ท่านทั้งหลายไปดูอะไรในถิ่นทุรกันดาร ไปดูต้นอ้อไหวไปมาตามสายลมหรือ  มิใช่เช่นนั้น  (8)แล้วท่านไปดูอะไรเล่า ดูคนสวมเสื้อผ้าสวยงามหรือ คนที่สวมเสื้อผ้าสวยงามอยู่ในพระราชวัง  (9)ถ้าเช่นนั้นท่านไปดูอะไร ไปดูประกาศกหรือ ถูกแล้ว เราบอกท่าน  (10)และเหนือกว่าประกาศกเสียอีก ผู้นี้เองที่พระคัมภีร์กล่าวถึงว่า
เราส่งทูตของเรานำหน้าท่าน
เพื่อเตรียมทางไว้สำหรับท่าน
(11)“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในหมู่ผู้ที่เกิดจากหญิง ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอห์นผู้ทำพิธีล้าง ถึงกระนั้น ผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ ก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอห์น

 

 อธิบายพระคัมภีร์  โดย คุณพ่อชัยยะ  กิจสวัสดิ์

 

Come and See

“ มาดูเถิด!   (ยอห์น 1:39)

 

 

มีคนเยาะเย้ยเธออย่างเสียดแทง
เธอตอบโต้เขาอย่างเผ็ดร้อนทันที
มีคนดูถูกเธออย่างไร้เหตุผล
เธอเหยียดหยามเขาอย่างรังเกียจทันใด
มีคนคุยโวโอ่อวดต่อหน้าเธอ
เธอรีบพิสูจน์ว่าเธอแน่กว่าทันที

 

 

                        อ่านต่อ...ก้มหัวลงครึ่งหนึ่ง ก็สามารถแย้มยิ้มได้ตลอด

  1. พระคัมภีร์ที่ฉันรัก
  2. Power of Love
  3. คุยกับวิษณุ
  4. รายการแสงธรรม

next
prev