ความเป็นมาของวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก


 

     วัดนักบุญโธมัสอัครสาวกก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี 1995 โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารเซนต์โธมัส ของโครงการพี เอส ที คอนโด ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ

             มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านศาสนกิจแก่สัตบุรุษที่อาศัยอยู่ในกลุ่มอาคารพี เอส ที คอนโด, หมู่บ้านบากอง และบริเวณใกล้เคียง โดยมี  คุณพ่ออดุลย์ คูรัตน์ เป็นพระสงฆ์ผู้ดูแลคนแรก

คุณพ่ออดุลย์ คูรัตน์


ต่อมาในปี 2006 คุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี ได้เข้ามาเป็นผู้ดูแลแทน     โดยได้มีการปรับปรุงสถานที่ทั้งด้านนอกและในวัดอย่างสวยงาม จัดทำทางลาดสำหรับรถเข็นผู้สูงอายุให้สามารถเข้าวัดได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น  ทั้งยังได้เริ่มจัดงานฉลองคริสตมาสขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย  ซึ่งสัตบรุษที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้ให้ความสนใจพาบุตรหลานมาร่วมพิธีในคืนฉลองคริสตมาสเป็นจำนวนมาก

คุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี

 


คุณพ่อทนุ  เจษฎาพงศ์ภักดีปี 2009 คุณพ่อทนุ  เจษฎาพงศ์ภักดี เจ้าอาวาสวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก ได้จัดงานฉลองวัดนักบุญโธมัสอัครสาวกขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2009 โดยได้เชิญพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู มาเป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและได้เสกรูปปั้นนักบุญโธมัสด้วย 

ในปี 2013 คุณพ่อทนุ ได้ทำการซ่อมแซม/ต่อเติมวัดนักบูญโธมัสใหม่  โดยขยายพื้นที่ด้านข้างและด้านหลัง ทำให้วัดกว้างขวาง สวยงามและสะดวกสบายมากขึ้น  และยังได้มีสภาภิบาลวัดนักบุญโธมัสขึ้นเป็นปีแรกและได้ริเริ่มให้มีการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุขึ้นเป็นประจำทุกเดือนพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เสกรูปปั้นนักบุญโธมัส


 

ปัจจุบัน (ปี 2014-ปัจจุบัน) วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก มีคุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ เป็นเจ้าอาวาส  คุณพ่อได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น มิสซาวันตรุษจีน, วันแม่, งานผู้สูงอายุ, ฯลฯ

 

คุณพ่อยอดชาย  เล็กประเสริฐ