รายชื่อสภาภิบาลวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก

 

1. คุณพ่อ เปาโล ยอดชาย  เล็กประเสริฐ                   คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดเซนต์โธมัส

2. คุณ เทเรซา สุดาพร       อภิชนรัตนกร                  ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดเซนต์โธมัส

3. คุณ ยวง บัปติสตา เมธา  เหลืองรุ่งนภา                 รองผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดเซนต์โธมัส

4. คุณ ลูซีอา ลูซี่              คีรีกาญจนะรงค์               เหรัญญิกสภาภิบาลวัดเซนต์โธมัส

5. คุณ มารีอา นีนา            สิริกุลนิษฐ์                     เลขานุการสภาภิบาลวัดเซนต์โธมัส

6. คุณ มอนิกา สุรีย์            รัตนเกื้อกังวาน               สมาชิกสภาภิบาลวัดเซนต์โธมัส

7. นายแพทย์ ร๊อค ฤทธิไกร อัครสกุล                       สมาชิกสภาภิบาลวัดเซนต์โธมัส

8. นายแพทย์ เปาโล พิสิษฐ์ เจียมจิรอานนท์              สมาชิกสภาภิบาลวัดเซนต์โธมัส

9. คุณ คริสตินา อิ่มแสง       ทองวิสุทธิ์                    สมาชิกสภาภิบาลวัดเซนต์โธมัส

10. คุณ ยอแซฟ วุฒิ           เรืองวุฒิชนะพืช             สมาชิกสภาภิบาลวัดเซนต์โธมัส

11. คุณ ยอแซฟ รุ่งวิทย์      สุขสุทธิ                        สมาชิกสภาภิบาลวัดเซนต์โธมัส

12. คุณ ยอแซฟ ยศวัฒน์     อเนกกุลพิพัฒน์             สมาชิกสภาภิบาลวัดเซนต์โธมัส

13. คุณ กลารา วัลย์ลภา      แซ่ลิ่ว                         สมาชิกสภาภิบาลวัดเซนต์โธมัส

14. คุณ อันเดร วีระศักดิ์       ต้นน้ำลำธาร                 สมาชิกสภาภิบาลวัดเซนต์โธมัส

15. คุณ อันนา พัชวัสส์        เจียมจิรอานนท์              สมาชิกสภาภิบาลวัดเซนต์โธมัส