รายชื่อสภาภิบาลวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก

 

1. คุณพ่อเปาโล ยอดชาย     เล็กประเสริฐ       ประธาน

2. คุณเทเรซา สุดาพร          อภิชนรัตนกร       ผู้อำนวยการสภาภิบาล

3. คุณมารีอา อำนวยพร        สิริวรนาค            รองผู้อำนวยการสภาภิบาล

4. คุณมารีอา นีนา                สิริกุลนิษฐ์          เลขานุการ

5. คุณลูซีอา ลูซี่                  คีรีกาญจนะรงค์   เหรัญญิก

6. ซิสเตอร์มารีอา ลัดดา       รัชนีลัดดาจิต      กรรมการ

7. นายแพทย์ร๊อค ฤทธิไกร   อัครสกุลนิธิโชติ  กรรมการ

8. นายแพทย์เปาโล พิสิษฐ์  เจียมจิรอานนท์   กรรมการ

9. คุณยวงบัปติสตา เมธา     เหลืองรุ่งนภา      กรรมการ

10. คุณยอแซฟ วุฒิ            เรืองวุฒิชนะพืช   กรรมการ

11. คุณเปโตร เสถียร          ธารีจิต                กรรมการ

12. คุณมอนีกา สุรีย์           รัตนเกื้อกังวาน     กรรมการ

13. คุณเทเรซา ปิติมา        วรจิตรสันติ          กรรมการ

14. คุณกลารา วัลย์ลภา      แซ่ลิ่ว                 กรรมการ

15. คุณอันเดร วีระศักดิ์       ต้นน้ำลำธาร        กรรมการ